Privacy

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Walraven Tuinplanten. Hierin omschrijven wij hoe wij

met uw persoonlijke gegevens omgaan, die door ons worden verzameld. Uiteraard worden

deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld, verwerkt en gebruikt.

Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de

Uitvoeringswet AVG.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie vind u op onze website.

1. Doel

De door ons verkregen persoonsgegevens worden verwerkt om diensten te verlenen,

offertes te verzenden en om zorg te dragen voor de volledige uitvoering en naleving van

overeenkomsten die met u worden aangegaan. Daarnaast zullen wij deze gegevens

verzamelen voor het versturen van commerciële nieuwsbrieven.

2. Rechtsgrond

Het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is alleen toegestaan

als wij daar een wettelijke basis voor hebben. Die kan bestaan uit de van u verkregen

toestemming, een wettelijke grondslag of die kan voortvloeien uit de uitvoering en/of

naleving van een met u afgesloten overeenkomst.

3. Persoonsgegevens en opslag periode

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de minimale benodigde gegevens voor het

aanbieden van onze diensten en producten en hebben betrekking op de naam van uw

bedrijf of naam particulier, de naam van uw contactperso(o)n(en), uw (mail)adres, uw

telefoonnummer, alsmede die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en naleving

van met u afgesloten overeenkomsten. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard

dan nodig is, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten

bewaren.

4. Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om te voorkomen dat onbevoegden

daar toegang toe krijgen, hebben wij technische en organisatorische maatregelen

genomen die zorgen voor een passend beveiligingsniveau. In het licht daarvan hebben

wij zorg gedragen voor beveiliging van onze website, onze IT-systeem en de fysieke

ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen, terwijl alleen geautoriseerd personeel

uw persoonsgegevens kan inzien.

Privacyverklaring Walraven Tuinplanten – 15 juni 2018